Levering
Alle zaken reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek, en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.
Opdrachtgever dient derden te informeren over de werking van zaken geleverd door welltub, onder andere door het verstrekken van een handleiding.
Opdrachtgever dient alle krachtens de wet of anderszins noodzakelijke vereiste voorzorgs- veiligheids- en hygiënische maatregelen te treffen die voor aflevering of het verrichten van werkzaamheden door Welltub vereist zijn. Voorts is opdrachtgever gehouden aan Welltub de aanwezigheid en exacte plaats aan te duiden van elektrische bedradingen, alsmede gas en vloeistofleidingen. Het aan Welltub door opdrachtgever bekend gemaakte en door Welltub geaccepteerde adres geldt als de plaats van levering.
De levertijd is de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen gestreefd wordt de prestatie te verrichten. Tenzij er uitdrukkelijk staat vermeld dat de levertermijn een fatale termijn is, wordt de opgegeven levertermijn geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dient de opdrachtgever Welltub schriftelijk een termijn van minimaal één maand te vergunnen om alsnog te presteren.
Ingeval van levering op afroep is opdrachtgever gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebrek van een vooraf overeengekomen termijn, uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, danwel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijk sommatie van Welltub. Bij gebrek van een afroep, c.q. afname binnen vorenbedoelde termijnen, heeft Welltub het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, danwel de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden.
Welltub zal steeds trachten een opgegeven levertermijn zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van Welltub, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren, danwel de ontvangst van de zaken te weigeren, behoudens in het geval er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen vervaltermijn.
Een bij de aflevering van zaken verstrekt document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever bezwaren binnen twee werkdagen schriftelijk aan Welltub mededeelt. Opdrachtgever is verplicht afgeleverde zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.
Behoudens schriftelijke toestemming van Welltub, is opdrachtgever niet gerechtigd geleverde zaken aan Welltub te retourneren. Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
Indien Welltub tijdelijk aan opdrachtgever zaken beschikbaar stelt, dient opdrachtnemer deze zaken als een goed huisvader te beheren. Schade aan deze zaken wordt door Welltub op kosten van opdrachtgever hersteld.

Retourneren
Bij Retournering moet u ons via e-mail of per post op de hoogte stellen de goederen te Retourneren. Wij voorzien u vervolgens met een kosteloze retourzending sticker die u op het Product kunt plakken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de goederen te retourneren aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Welltub vergoed de kosten die betrekking hebben op het transport. De Koper draagt echter voor het retourtraject het risico voor het transport van het Product. In het geval Welltub van mening is dat het Product niet in ongebruikte staat verkeert of beschadigd is, heeft Welltub het recht om een gedeelte van de prijs van het product overeenkomend met de kosten voor het herstellen van het Product in de oorspronkelijke staat van de som af te trekken die door haar aan de Koper terugbetaald dient te worden. Een dergelijke aftrek kan echter hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs van het Product.

Contactgegevens
E-mail: info@welltub.nl
Tel: (0)548 870 390

Retouradres:
Welltub Hottubs
Noordermorssingel 7
7461 JP Rijssen
The Netherlands